รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี

  

ประกาศจังหวัดชลบุรี

เรื่อง   รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี

-----------------------------

                   ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ นั้น

                   บัดนี้ การเลือกสรรดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๒.๗/๘๓๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น ๔ ราย ดังนี้

                         ลำดับที่ ๑      ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๑       นายปัฐวี         บริบูรณ์
                     ลำดับที่ ๒      ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๒       นายทรงภพ      เกาประเสริฐ
                     ลำดับที่ ๓      ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๔       นายโชคชัย       พูนพัฒนาทรัพย์
                     ลำดับที่ ๔      ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๓        นายอภิสร        บุญฑริกชาติ

                  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
                 ๑.ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

                 ๒.ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
                 ๓.ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด
                 ๔.หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร และการใดที่ได้ดำเนินการไปแล้วสำหรับผู้สมัครรายนั้น ให้ถือเป็นอันยกเลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม....