รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

 

  

ประกาศจังหวัดชลบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑  และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  ๒

---------------------------------

                   ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัด
เรือนจำกลางชลบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย)
และจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

                   จังหวัดชลบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๗ วรรคท้าย แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

                         เลขประจำตัวสอบ                         ชื่อ - สกุล

                         ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๑                           นายปัฐวี        บริบูรณ์
                         ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๒                           นายทรงภพ    เกาประเสริฐ
                         ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๓                           นายอภิสร      บุญฑริกชาติ
                         ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๔                           นายโชคชัย     พูนพัฒนาทรัพย์
                         ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๕                           นายศราวุธ     ลายคราม
                         ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๖                           นายพิทยา      วงค์สวัสดิ์

                        ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการการสอบสัมภาษณ์และ สอบภาคปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ เรือนจำกลางชลบุรี
ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม....