กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี

                                                                                              

 

ประกาศจังหวัดชลบุรี
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ
                 ทักษะ  และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
ในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี

---------------------------------

                   ตามที่ได้มีประกาศประกาศจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี
ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย)และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ ราย นั้น 

                   อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือกรมราชทัณฑ์
ที่ ยธ ๐๗๐๒.๗/๘๓๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา
และสถานที่ 
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังนี้            

              

                                  ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเมินฯ    

                                  ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ ตามกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ ดังนี้

                                  วันที่สอบ                 วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

                                  เวลาที่สอบ               ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

                                 สถานที่สอบ               อาคารที่ทำการ ชั้น ๓ เรือนจำกลางชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม....