กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี

      

ประกาศจังหวัดชลบุรี

เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามารถ
    ทักษะ  และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
ในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี

                             

                             ตามที่ได้มีประกาศประกาศจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี ตำแหน่งตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จำนวน ๖ ราย นั้น 

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๒.๗/๘๓๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จึงประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ดังนี้                            

ก)  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเมินฯ    

     ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามกำหนดวัน  เวลา และสถานที่ ดังนี้

  1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 :

          โดยวิธีการสอบข้อเขียน

          ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

          วันที่สอบ                วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

          เวลาที่สอบ              ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

          สถานที่สอบ             อาคารที่ทำการ ชั้น ๓ เรือนจำกลางชลบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม....