รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี

      

ประกาศจังหวัดชลบุรี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

         ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี

                               ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น 

                              บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และจังหวัดชลบุรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย)  จำนวน ๖ ราย ดังนี

                              ๑. นายปัฐวี          บริบูรณ์                     เลขประจำตัวสอบ  ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๑
                              ๒. นายทรงภพ     เกาประเสริฐ               เลขประจำตัวสอบ  ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๒
                              ๓. นายอภิสร       บุญฑริกชาติ              เลขประจำตัวสอบ   ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๓
                              ๔. นายโชคชัย     พูนพัฒนาทรัพย์         เลขประจำตัวสอบ  ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๔
                              ๕. นายศราวุธ      ลายคราม                   เลขประจำตัวสอบ  ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๕
                              ๖.นายพิทยา        วงค์สวัสดิ์                  เลขประจำตัวสอบ   ๑๑๐๓๘๐๐๐๐๖

                            ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (การสอบข้อเขียน) ก่อน ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ คือ ผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (การสอบสัมภาษณ์) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง (ระบุในกรณีที่รอผลการสอบข้อเขียนก่อน แล้วจึงสอบสัมภาษณ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม....