เรือนจำกลางชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) จำนวน ๑ อัตรา

 

      

 

ประกาศจังหวัดชลบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

          ในสังกัดเรือนจำกลางชลบุรี

 

 ๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

    กลุ่มงาน                     บริการ

    ชื่อตำแหน่ง                 ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย)                   จำนวน ๑ อัตรา

    อัตราค่าตอบแทน           ๑๑,๒๘๐ บาท

    สิทธิประโยชน์               ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

    ระยะเวลาการจ้าง           นับตั้งแต่วันที่คำสั่งจ้างมีผลบังคับ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

  ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา และ
              - เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า
๘๐ เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๒ เซนติเมตร
ก็ให้ใช้ได้
โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๕ เซนติเมตร
               สำหรับพระภิกษุสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่๑๗
 มีนาคม ๒๕๓๘

  ๓. การรับสมัคร วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำกลางชลบุรี เลขที่ ๑๒๓
หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางชลบุรี  โทร. ๐๓๘ ๑๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๐๖)
ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม...